دولت الکترونیکی

دولت الکترونیکی

محصولات و خدمات

  • خدمات ابری و امنیتی برای سرویس‌های دولت ‌الکترونیک

  • پنجره واحد خدمات سرمایه‌گذاری

مشتریان

وزارت فرهنگ و ارشاد
شهرداری تهران
استانداری خوزستان
ریاست جمهوری

شرکت‌ها