مطالعه‌ای جدید درباره قدرت رهبری زنان: خبرهای خوب، خبرهای بد، و راه پیش رو

بحث‌هایی درباره عملکرد زنان در رهبری وجود داشته است. همان‌قدر که ممکن است وجود آن بحث‌ها ناامیدکننده باشد، اما موجب سرعت بخشیدن به پژوهش‌هایی شده که نقش مؤثر زنان را در رهبری تقویت کرده است.

| ادامه