اعضای هیات مدیره و مدیر عامل

دکتر مجید قاسمی

رییس هیات مدیره

021-82890

ma.ghasemi@fanap.ir

حسن معتمدی

نایب رییس هیات مدیره

021-26208940

h.motamedi@fanap.ir

ذبیح اله خزایی

عضو هیات مدیره

021-82891019

z.khazaei@fanap.ir

اسعد نیازمند

عضو هیات مدیره

021-26209684

a.niazmand@fanap.ir

شهاب جوانمردی

مدیر عامل و عضو هیات مدیره

021-26209684

s.javanmardy@fanap.ir