شرکت ها

با گسترش کسب و کارمان، برای بهره‌گیری از ساختاری چابک و ارائه زنجیره ارزش کامل، اقدام به
تفکیک مراکز مسئولیت کرده ‌و هلدینگ فناپ را شکل داده‌ایم.

فناپ‌تک

فناپ‌تک

شرکت فناپ‌تک

فناپ زیر ساخت

فناپ زیر‌ساخت

فناپ زیر ساخت

فناپ ‌سافت

فناپ ‌سافت

فناپ ‌سافت

فناپ تلکام

فناپ تلکام

فناپ تلکام

فناپ پلاس

فناپ پلاس

فناپ پلاس

داتین

داتین

شرکت نرم‌افزاری داتیس آرین قشم

پارسا

پارسا

پارسا

پرداخت الکترونیک پاسارگاد

پرداخت الکترونیک پاسارگاد

پرداخت الکترونیک پاسارگاد

شناسا

شناسا

شناسا

ابر آروان

ابر آروان

ابر آروان

باران تلکام

باران تلکام

باران تلکام

داتکس

داتکس

داده پردازارن تدبیر و سرمایه

آدونیس

آدونیس

آدونیس

سپندار

سپندار

سپندار